Skip to content

Molenplan 2019-2024

Motto: De Salamander is van ons allemaal!

In de statuten van de Stichting De Salamander staat het doel van de stichting omschreven. Dit doel luidt: Het in stand houden, beheren, en exploiteren van houtzaagmolen De Salamander en bijeenbrengen van gelden daarvoor, alles in de ruimste zin genomen, met inachtneming van het historische karakter van het werkend monument.

De houtzaagmolen is bij een uitstek milieuvriendelijk bedrijf. Zowel het draaien en zagen op de wind als het zagen van bomen uit gemeenten waardoor het hout weer opnieuw gebruikt kan worden, is een duurzaam proces. De samenleving in het algemeen en de bezoekers, vrienden en sponsors in het bijzonder hechten zeer aan dit duurzame aspect.

Het bestuur heeft bovenstaande voor de periode 2019 – 2024 vertaald in de volgende opdracht:

 1. Het in standhouden van het rijksmonument inclusief het zaagproces;
 2. Ervoor zorgen dat het rijksmonument midden in de samenleving staat;
 3. Het in standhouden of vernieuwen van het bezoekers- en educatief centrum en deelname aan het cultuurmenu;
 4. Het benadrukken van de duurzaamheid van het bedrijf(-sproces);
 5. Ervoor zorgen dat dit gedaan kan worden met inzet van vrijwilligers;
 6. Ervoor zorgen dat er voldoende steun is van overheden, burgers en bedrijven.

Daarom

Wordt er onderhoud gepleegd, gedraaid, onderricht, opgeleid, verantwoord, gezaagd, rondgeleid, gepraat, afgestemd, samengewerkt, georganiseerd, bestuurd ….

…. gelachen, en plezier gemaakt.

En

Zorgt het bestuur ervoor dat dit gebeurt naar tevredenheid van de subsidiegevers, omgeving, molenaars, vrijwilligers en met respect voor het monument. Er wordt regelmatig feedback gevraagd aan molenaars, vrijwilligers, omstanders, bezoekers en wordt er verantwoording afgelegd.

Waar wordt op ingezet om deze opdracht uit te voeren:

 • Open, transparante omgang met elkaar;
 • Voldoende draagvlak bij de overheden voor het in standhouden zowel financieel als bestuurlijk en beleidsmatig;
 • Voldoende vrijwilligers met een adequate inzet of opleiding;
 • Adequaat draaiend molenaarsteam;
 • Voldoende inkomsten;
 • Voldoende instrumenten en voorzieningen;
 • Heldere en toegankelijke door het bestuur vastgelegde afspraken over veiligheidsaspecten, financiële zaken, omgaan met risico’s, (meerjarig) onderhoud, en gebruik apparatuur;
 • Passende verzekeringsportefeuille;
 • Positie in het externe netwerk van belanghebbenden en erfgoed-, en educatiepartners en overheden.

Bestuursstijl

 • Het bestuur bestuurt collegiaal dat betekent dat zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar unanieme besluiten;
 • Ieder bestuurslid heeft een portefeuille en is voor de vrijwilligers op dat gebied eerste aanspreekpunt;
 • Het bestuur werkt zo veel als mogelijk met het twee paar ogen principe, dat betekent dat bij opdrachten en werkzaamheden een ander bestuurslid meekijkt met de portefeuillehouder c.q. bestuurlijke opdrachtnemer;
 • Het bestuur is open in haar communicatie naar alle mensen die zich inzetten voor de molen;
 • Het bestuur zal zo veel als mogelijk meerdere offertes opvragen voor uit te besteden klussen;
 • Het bestuur voldoet aan de ANBI eisen.

Welke accenten de komende vier jaar

 • Meer aandacht voor, meer bekendheid van, meer zicht op de molen
  • Beter onderkennen welke doelgroepen er zijn
  • Vergroten geografische cirkel om de molen t.b.v. vinden van doelgroep
 • Meer positie in de samenleving
  • Sterke verantwoording van de positie als erfgoedobject
  • De molen neerzetten als icoon;
  • Het bedrijfsproces presenteren als duurzaam en milieuvriendelijk
 • Het verkrijgen van meer positie in de gemeente, ten opzichte van subsidiepartners
  • Samenwerken met erfgoed- en educatiepartners
  • Meer vrienden
  • Uitnodigen van oude en nieuwe buren rondom de molen
 • Het doorzetten van de educatie en wat daarmee samenhangt incl. onderwijs aan basisschoolleerlingen;
  • Afronding trekvaartproject vraagt om een vervolg
 • Meer structurele en personele inzet op in-, uit- en doorvoer van hout
  • Vastleggen wanneer wel of geen bomen ontvangen
 • Nieuwe acties projectmatig opzetten
  • Sponsoring en subsidie via projecten
 • Meer onderlinge kruisbestuiving, diverse teams binnen de molenorganisatie
 • Het gericht werven en gericht inzetten van vrijwilligers
  • Met meer pr en houtkennis
  • Vrijwilligers daarover spreken en nagaan wat hun wensen en ideeën zijn
 • Opstellen van protocollen m.b.t. veiligheid

Wat is daarvoor nodig

 • Doen wat we al doen.
 • Werk met werk maken.
 • Projecten formuleren waar mogelijk.
 • Ketenaanpak met name het houtplan …. Onderdeel van de hele keten van bomen erin en planken eruit.
 • Brede publiciteits-aanpak.
 • Opzetten bondig meerjarig molenplan gepubliceerd op de website.

 

Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Juni 2019

Back To Top